Obchodné podmienky

Preambula

Projekt Zdravie pre všetkých je Internetový portál zameraný na rady v oblasti zlepšovania zdravia a životného štýlu. Cieľom projektu je osvetová činnosť v danej oblasti a komerčné aktivity pre návštevníkov stránky. Súčasťou projektu je internetový obchod, ktorý je upravený týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj ako „e-shop“). Prevádzkovateľom stránky a predávajúcim je spoločnosť HealthyLivin s.r.o., Fraňa Kráľa 1222/2, 97701 Brezno, IČO: 52914771, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo:  38204/S.

  1. Úvodné ustanovenia

  1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „podmienky“) upravujú predaj tovaru prostredníctvom e-shopu, práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, doručovanie, ako aj ostatné práva a povinnosti, uvedené ďalej v týchto podmienkach.

  1.2. Predávajúcim sa pre účely týchto podmienok rozumie spoločnosť HealthyLivin s.r.o., Fraňa Kráľa 1222/2, 97701 Brezno, IČO: 52914771, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo:  38204/S.

  1.3. Kupujúcim sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá si objednala tovar s povinnosťou platby. Kupujúci sa ďalej v týchto podmienkach označuje aj ako Zákazník.

  1.4. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky Zákazník vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

  2. Objednávka

  2.1. Zákazník môže objednávať tovar on-line priamo na stránkach e-shopu, ak nie je ďalej uvedené inak. Pokiaľ priame objednávanie nie je dostupné, môže Zákazník zadať objednávku prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu info@zdravieprevsetkych.sk. Objednávka musí obsahovať presný názov tovaru, množstvo jednotlivých položiek, celkovú cenu nákupu, presnú adresu doručenia a telefónne číslo. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy.

  2.2. Po tom ako Zákazník objedná tovar a odošle objednávku s povinnosťou platby, bude Zákazníkovi poslané potvrdenie o prijatí objednávky na jeho e-mailovú adresu; odoslaním tohto potvrdenia na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke vzniká medzi zmluvnými stranami záväzná kúpna zmluva, predmetom ktorej je záväzok Predávajúceho dodať objednaný tovar a záväzok Zákazníka tento tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu. Bez potvrdenia objednávky Predávajúcim nevzniká žiadny záväzok. V prípade, ak nebude Zákazníkovi doručené potvrdenie objednávky ani do 48 hodín po tom, ako odoslal objednávku, má sa za to, že objednávka nebola Predávajúcim akceptovaná a návrh Zákazníka na uzavretie kúpnej zmluvy zaniká, t.j. Zákazník už ním viacej nie je viazaný.

   3. Povinnosti Predávajúceho

   3.1 Predávajúci je zodpovedný za dodanie:

   3.1.1. druhu a množstva tovaru, uvedeného v objednávke a za kúpnu cenu a za platobných podmienok, ktoré platia v okamihu odoslania objednávky;

   3.1.2. tovaru, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným a účinným na území SR;

   3.1.3. tovaru, ktorý bude primerane zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

   3.2 Predávajúci nie je zodpovedný za:

   3.2.1. oneskorené dodanie tovaru alebo jeho poškodenie spôsobené poštou alebo iným doručovateľským subjektom,

   3.2.2. oneskorené dodanie tovaru spôsobené nesprávne udanou adresou prijímateľa alebo ostatných informácií v objednávkovom formulári,

   3.2.3. nedodanie tovaru, ku ktorému došlo z dôvodov na strane výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribúcie tovaru alebo iných nepredvídateľných okolností,

   3.2.4. výber tovaru Zákazníkom.

   4. Povinnosti Zákazníka

   4.1. Zákazník sa zaväzuje:

   4.1.1. uviesť pri registrácii pravdivé a presné údaje, adresu, správne tel. číslo a e-mailovú adresu,

   4.1.2. tovar prevziať a zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok a platných v deň odoslania objednávky.

   4.2. V prípade, že si Zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, Predávajúci má nárok na úhradu nákladov prvého a aj opätovného doručenia tovaru.

   4.3 V prípade, že si Zákazník tovar neprevezme, Predávajúci má nárok na úhradu poplatkov za doručenie aj následné vrátenie tovaru. 

   5. Kúpna cena

   5.1. Pre objednaný tovar platí kúpna cena, uvedená v čase odoslania objednávky tovaru.

   5.2. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné a balné v zmysle článku 9 týchto všeobecných obchodných podmienok.

   5.3. Kúpna cena je splatná pri dodaní tovaru (na dobierku) alebo vopred platbou na účet Predávajúceho č.: 1614019018/1111, v UniCreditBank. Pri objednávkach zo zahraničia je možnosť platby len prevodom na účet Predávajúceho: SK80 1111 0000 0016 1401 9018, SWIFT kód: UNCRSKBX.

   5.4. V prípade, ak si Zákazník zvolil úhradu Kúpnej ceny vopred na účet a táto nebude uhradená ani do 15 dní od potvrdenia objednávky Predávajúcim, má sa za to, že Zákazník zrušil objednávku.

   6. Dodacie podmienky

   6.1. Pred vybavením objednávky si Predávajúci vyhradzuje právo kontaktovať Zákazníka telefonicky a dodatočne si overiť parametre nákupu ako aj informácie o Zákazníkovi. Takýto postup je bežný predovšetkým pri vyšších nákupných sumách a tovare, ktorý nie je bežne dostupný alebo má dlhšiu dodaciu lehotu.

   6.2. V prípade, ak tovar nie je na sklade a výrobca tovaru stanoví dodaciu lehotu dlhšiu ako 14 dní alebo cena jednotlivých položiek objednávky presiahne 500 EUR bez DPH a Zákazník si zvolil platbu na dobierku, je Predávajúci oprávnený požiadať Zákazníka o primeranú zálohu, ktorá bude Zákazníkovi odpočítaná z kúpnej ceny pri riadnej platbe za tovar. Ak si Zákazník zvolil platbu za tovar vopred na účet a tovar nie je na sklade, objedná Predávajúci tovar až po tom, ako bude platba celej kúpnej ceny pripísaná na účet a až od okamihu tohto pripísania začína plynúť lehota na dodanie tovaru.

   6.3. O prípadoch uvedených v bode 6.2. bude Predávajúci Zákazníka informovať elektronickou poštou alebo telefonicky pred samotných vybavením objednávky.

   6.4. Indikatívna dostupnosť tovaru je aktualizovaná na dennej báze a je pre jednotlivé položky dostupná v e-shope alebo v sekcii produkty.

   7. Termín dodania

   7.1. Tovar je v prípade, ak je na sklade, expedovaný spravidla do 3 pracovných dní od:

   7.1.1. potvrdenia objednávky Predávajúcim v prípade, ak si Zákazník zvolil platbu na dobierku, alebo

   7.1.2. od pripísania celej kúpnej ceny na účet Predávajúceho ak si Zákazník zvolil platbu vopred na účet, alebo

   7.1.3. od pripísania zálohy na účet Predávajúceho, ak Predávajúci požaduje zálohu podľa bodu 6.2. týchto podmienok.

   7.2. V prípade, ak tovar nie je na sklade, prípadne sa vypredal v priebehu dňa, v ktorom odoslal Zákazník objednávku alebo nastal iný vážny dôvod, pre ktorý nie je možné dodržať lehotu podľa bodu 7.1., Predávajúci informuje Zákazníka telefonicky alebo e-mailom o termíne predpokladanej novej expedície tovaru. Na základe takejto zmeny dodacích podmienok môže Zákazník objednávku zrušiť alebo potvrdí Predávajúcemu, že požaduje dodanie tovaru v takomto novom termíne.

   8. Spôsob dodania tovaru

   8.1. Objednaný tovar je dodávaný poštou, prostredníctvom služby Zásielkovňa alebo kuriérom. Pri platbe vopred sa tovar posiela až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

   8.2. Zásielky do zahraničia sú zasielané výhradne službou Zásielkovňa alebo po dohode so Zákazníkom klientom poštou, doporučene priamo do rúk Zákazníka podľa platného cenníka poštovného a balného v deň objednávky.

   9. Poštovné a balné

   9.1. Poštovné a balné je uvedené v záverečnej časti objednávkového formulára a obsahuje viacero možností doručenia zásielky Zákazníkovi. Cena sa líši na základe rýchlosti a spôsobu doručenia. Predávajúci si vyhradzuje právo kontaktovať klienta pred expedíciou zásielky v prípade ak sa jedná o neštandardnú veľkosť/váhu (viac ako 10 kg) alebo vysokú cenu doručenia (predovšetkým pri zahraničných zásielkach).

   10. Storno objednávky

   10.1. Ak Zákazník po odoslaní objednávky zistí, že mu objednaný tovar nevyhovuje alebo sa pomýlil v objednávke, má možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu v priebehu 24 hodín od momentu potvrdenia objednávky. Oznámenie o zrušení objednávky je Zákazník povinný zaslať na e-mailovú adresu: info@zdravieprevsetkych.sk. Objednávka sa považuje za zrušenú až v momente potvrdenia zrušenia Predávajúcim formou písomnej odpovede na oznámenie o zrušení prostredníctvom mailu.

   11. Odstúpenie od zmluvy

   11.1. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s par. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru.

   11.2. Ak sa tovar z objednávky dodáva postupne, za prevzatie tovaru sa považuje deň prevzatia tovaru, ktorý sa dodal posledný.

   11.3. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

   11.3.1. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

   11.3.2. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

   11.3.3. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

   11.3.4. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

   11.4 Podmienky odstúpenia od zmluvy po dodaní tovaru:

   Oznámenie o odstúpení od zmluvy je Zákazník povinný zaslať písomne na e-mailovú adresu: info@zdravieprevsetkych.sk, pričom môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci zašle potvrdenie o zrušení objednávky a navrhne spôsob spätného prevzatia tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša Zákazník. Po úspešnom doručení a prebratí vráteného tovaru bude Zákazníkovi ponúknuté náhradné plnenie v rovnakej kvalite a cene. V prípade, ak by Zákazník nemal záujem o náhradné plnenie, bude zaplatená suma vrátená najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení na účet Zákazníka. V prípade ak Zákazník bude požadovať vrátenie platby v hotovosti, prostredníctvom Slovenskej pošty, Predávajúci si vyhradzuje právo platbu Zákazníka znížiť o preukázateľné náklady na tento spôsob vrátenia platby.

   11.5 Podmienky zrušenia objednávky po dodaní tovaru do zahraničia:

   Proces zrušenia objednávky je identický ako pri zrušení objednávky v rámci SR (bod 11.3), s výnimkou vrátenia peňazí cez medzibankový prevod na účet Zákazníka, kde Predávajúci poníži vrátenú sumu o preukázateľné náklady na realizáciu vrátenia peňazí (bankové poplatky za zahraničný platobný styk), minimálne vo výške 5 EUR.

   12. Reklamácie

   12.1. Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty je Zákazník povinný skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie), nesmie Zákazník zásielku prebrať. Ak je zásielka prebratá, reklamácia Zákazníka nebude uznaná. Reklamácia sa vzťahuje na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené Zákazníkom počas bežného používania tovaru.

   12.2. V prípade, ak Zákazník zistí pri prevzatí tovaru chyby na faktúre, nezrovnalosti faktúry a dodaného tovaru (v druhu, v množstve alebo cene) alebo výrobné chyby tovaru, je jeho povinnosťou oznámiť bezodkladne Predávajúcemu zistené skutočnosti písomne, najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru, prostredníctvom e-mailu: info@zdravieprevsetkych.sk. Reklamovaný tovar je Zákazník povinný zaslať na adresu Predávajúceho (HealthyLivin s.r.o., Rázusova 21, 97701 Brezno) ako doporučený balík spolu s uvedením dôvodu a popisu reklamácie.

   12.3. Neoddeliteľnou súčasťou zásielky musí byť kópia daňového dokladu/faktúry, ktorý bol doručený pri kúpe. Reklamácia bude vybavená v zmysle zákonov Slovenskej republiky v priebehu 30 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru.

   12.4. Tovar na reklamáciu bude prevzatý iba v prípade, ak nebude javiť známky výrazného a neadekvátneho poškodenia spôsobeného nedostatočným zabalením pri doručení alebo nesprávnym používaním v rozpore s doporučeniami výrobcu. V prípade doručenia tovaru na reklamáciu prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby Predávajúci nebude akceptovať zásielky s nutnosťou okamžitej platby, ako napríklad dobierka Slovenskej pošty.

   12.5. Vadný tovar Predávajúci vymení Zákazníkovi bezplatne a odošle na jeho adresu na svoje náklady. V prípade, ak výmena tovaru nie je možná (napr. z dôvodu že už sa nevyrába, prípadne výrobca prestal taký tovar dodávať), vráti Predávajúci Zákazníkovi uhradenú cenu tovaru. O výsledku reklamácie bude Predávajúci Zákazníka informovať písomne okamžite po obdržaní stanoviska výrobcu prostredníctvom e-mailu.