Všeobecné ustanovenia

1. Predávajúci, ako prevádzkovateľ informačných systémov osobných údajov (ďalej len „IS“) je spoločnosť HealthyLivin s.r.o., Fraňa Kráľa 1222/2, 977 01 Brezno, IČO: 52914771, zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel SRO, vložka č. 38204/S (ďalej len „prevádzkovateľ“) a prevádzkuje internetový obchod www.zdravieprevsetkych.sk.

2. Zákazník je akýkoľvek subjekt práv, ktorý zrealizuje nákup na stránke www.zdravieprevsetkych.sk (ďalej len „stránka“) alebo prostredníctvom stránky odovzdá prevádzkovateľovi IS svoje údaje alebo iné informácie.

3. Zákazník fyzická osoba na účely uskutočnenia obchodu prostredníctvom stránky, ako aj na účely informovania zákazníka – dotknutej osoby o svojich obchodných ponukách odovzdáva prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, a to: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so ZnOOÚ osobné údaje získava výlučne na uvedený účel.

4. Zákazník vyhlasuje, že vyplnením a zaslaním objednávky prostredníctvom stránky dáva prevádzkovateľovi súhlas v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby spracúval a uschovával jeho osobné údaje a spracúval ich vo svojom informačnom "IS-ZPV" a marketingovom systéme "IS-Marketing". Zákazník ako dotknutá osoba dáva týmto predávajúcemu ako prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu. Súhlas sa poskytuje najviac na dobu na celú dobu trvania právnej existencie prevádzkovateľa, ak účel spracúvania osobných údajov nezanikne skôr.

5. Prevádzkovateľ je povinný s osobnými údajmi zákazníka – dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR, najmä tieto ochraňovať a nakladať s nimi iba na účel na ktorý boli odovzdané. Prevádzkovateľ je povinný po splnení účelu spracúvania zabezpečiť bezodkladnú likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby v súlade so ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje je možné spracúvať len za účelom:

  a/ dodržiavania právnych povinností prevádzkovateľa (najmä uplatňovanie práv zo záruky);

  b/ ochrany práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa;

  c/ poskytovania popredajných služieb;

  d/ ponuky obchodu a služieb, prieskumu ponuky tovaru a služieb a za ďalšími marketingovými a prieskumnými účelmi prevádzkovateľa;

  6. Osobné údaje budú spracúvané za vyššie uvedeným účelom, spôsobom a za podmienok nepoškodzujúcich zákazníka. Zákazník berie na vedomie, že udelenie tohto súhlasu so spracúvaním Osobných údajov je dobrovoľné.

  7. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so ZnOOÚ vykonal registráciu informačných systémov "IS-ZPV" a "IS-Marketing", ktorým Úrad na ochranu osobných údajov SR pridelil registračné čísla 201411444 (IS-Marketing) a 201411445 (IS-ZPV).

  8. Dotknutá osoba aktualizuje svoje osobné údaje prostredníctvom na to určeného formulára na stránke, v zákazníckej zóne stránky.

  9. Zákazník ako dotknutá osoba je oprávnený najmä:

   - na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

   a/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

   b/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu podľa Zákona,

   c/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého sa získali jeho osobné údaje na spracúvanie,

   d/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

   e/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

   f/ likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

   g/ likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

   h/ blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti;

   - na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

   a/ spracúvaniu jeho osobných údajov o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

   b/ využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

   c/ poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu;

   - na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené;

   - na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov;

   - pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov;

   - ak odberateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca;

   - ak odberateľ nežije, jeho práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba;

   - vykonávať iné ďalšie práva v zmysle ZnOOÚ.